Endo GIA TM Black Radial with Tri-Staple TM Technology

Fabricante