Device Recall Trident Endoscopic Ultrasonic Aspiration Needle (FNA)

Fabricante

  • Dirección del fabricante
    Micro-Tech (Nanjing) Co., Ltd., High Tech, NO. 10 Gaoke Third Road Nanjing National, Nanjing China
  • Empresa matriz del fabricante (2017)
  • Source
    USFDA