Abbott Laboratórios do Brasil; Abbott GmbH & Co. KG.